لایه های بازدارنده

لايه های بازدارنده(membrane)  بر پايه بيتومن

پس از فرآوری روغن معدنی، قير پايه به صورت رسوبی باقی ميماند که دارای درجات گوناگونی مي باشد. بوسيله تقطير بعدی درجاتی با نقطه ذوب بالاتر بدست مي آيد که تفاله اولين تقطير ناميده مي شود. آنها را بوسيله يک “B” که پس از آن شماره ای ميايد و نشان دهنده نفوذ بوده علامتگذاری مي کنند.

بر اساس يک قاعده؛ يک پوشش قيری به ضخامت چند ميليمتر در دمای 10 درجه سانتيگراد بالای نقطه شکست نسبت به شوک ها حساس مي باشد و يا در 40 تا 50 درجه سانتيگراد زير نقطه نرم شدن بر اثر خاصيت تيکسوتروپی، بر روی ديوار پايداری نداشته و به حرکت در مي آيد. بوسيله عمق نفوذ مي توانيم کيفيت تأثير فشار بر روی مواد ترموپلاستيک را ارزيابی کنيم.

قير را ميتوان در دمای تقريباً 30 درجه سانتيگراد بصورت يک ترکيب ماله کشی اعمال نمود، اين درحال است که  در دمای 80 °C بالاتر از نقطه نرم شدن آنرا بصورت ريختگی بر روی سطوح اجرا ميکنند.

بطورکلی بيتومن ها موادی نفوذ ناپذير بوده و در برابر نفوذ بخار و گاز نسبتا خوب مي باشند. لايه بر پايه بيتومن در برابر کليه محلول های نمکی و نيز نسبت به اسيدها و قلياهای غيرآلی با غلظت های متوسط مقاوم بوده وليکن در برابر اسيدهای اکسيدکننده يا عوامل سفيدکننده مقاوم نمي باشند.

مواد قيری با اسيدها و قلياهای آلی يا بطورکلی محصولات آلی واکنش نشان نمي دهند وليکن بسته به ويژگي های آلی يا اسيدی يک محصول دارای رفتارهای متفاوت مي باشند.

بعنوان مثال قير نسبت به اسيد استيک رقيق نسبتاً مقاوم مي باشد در حاليکه اسيدهای چرب با جرم مولکولی بالا باعث تورم و حل شدن مواد قيری مي گردند و يا  الکل های با نقطه جوش پايين فقط در غلظت های باعث خوردگی مواد قيری مي گردند.

در يک حالت کلی؛ کليه حلال های آلی از نفت خام و بنزن تا استرها و کتون ها و نيز هيدروکربورهای کلردار باعث حل شدن مواد قيری مي شوند، روغن های بر پايه معدنی، گياهی و حيوانی و چربي ها نيز باعث حل شدن مواد قيری شده وليکن فرايند مذکور کندتر مي باشد.

Coromastic1

Mastic HF

Prodorlac Spl

لايه های بازدارنده (membrane) بر پايه رزين های سينتتيک ترموست

پلاستيک های ترموست نيز همانند لايه های ديگر بازدارنده و بلکه بيشتر به صورت گسترده ای برای اجرای membrane های مقاوم در مقابل مواد شيميايي خورنده مورد استفاده قرار مي گيرند.

با توجه به اينکه اين گروه بر پايه رزين های ترموست (گرما سخت) مي باشند لذا شناخت اين رزين ها در بکارگيری آنها بعنوان لايه های بازدانده در زير سيستم های سراميک لاينيگ بسيار مهم مي باشد.

رزينهای ترموست بوسيله واکنشهای شيميايي (Chemical Reaction or Curing Reaction) بين رزين های پايه و يک عامل شروع کننده واکنش سخت مي گردند. رزين های فراوانی با کاربردهای گوناگون تا بحال درست شده است وليکن رزين هايي که بعنوان رزين های مورد استفاده در پوشش های ضد خوردگی و يا لايه های بازدارنده مي باشند به رزين های اپوکسی، فنليک، فوران، پلی استر غير اشباع، وينيل استر و پلی اورتان ها محدود مي شوند اگرچه رزين های ديگر نيز قابل استفاده مي باشند. شروع کننده های واکنش همان سخت کننده و تسريع کننده های واکنش مي باشند که انتخاب آنها بستگی به نوع رزين مورد استفاده مي باشد.

هنگاميکه شروع کننده های واکنش با توجه به نسبت اختلاط دقيق به رزين های مورد بحث اضافه مي گردند، واکنش پليمريزاسيون آغاز مي شود که در اين حال مدت زمان محدودی برای اجرا پوشش ها وجود دارد، اين زمان به زمان کارکرد و يا Pot Life موسوم مي باشد که بسته به نوع رزين اتنخابی بين 30 دقيقه تا 120 دقيقه متغير است. دمای محلی که در آن مواد مخلوط مي گردند رابطه معکوس با زمان Pot Life دارد بطوريکه هر چه دمای کارکرد بيشتر باشد اين زمان کوتاهتر ميگردد و بالعکس. البته لازم بذکر است که در مورد دمای کارکرد محدوديت هايي وجود دارد، در يک قاعده کلی دمای کارکرد مي بايست بين 10 تا 30 درجه سانتيگراد باشد.

پس از اتمام زمان  Pot Life ديگر مواد قابل اجرا نمي باشند.

لايه های بر پايه رزين های ترموست را به روش های گوناگونی ميتوان اجرا نمود که از آن جمله ميتوان روش های اسپری کردن، استفاده از قلم مو و غلتک ها، انواع ماله ها و شانه های مخصوص را نام برد.

در داخل پوشش های رزينی ترموست از انواع فيلرهای معدنی مانند سيليس استفاده مي گردد و يا اينکه از انواع الياف شيشه ای در داخل آنها استفاده مي گردد که تمامی آنها باعث افزايش مقاومت های مکانيکی پوشش مي باشند.

در سيستم های پوششی ترموست از دو گروه از رزينها استفاده مي گردد که عبارتند از:

رزين های ترموست سخت يا Rigid مانند رزين های اپوکسی، فوران، فنليک، پلی استر غير اشباع و وينيل استر.

رزين های ترموست نرم، انعطاف پذير و يا الاستومر (Elastomer) مانند رزين های پلي اورتان و تار اپوکسي ها.

در صورت استفاده از پلاستيک های ترموست سخت، انعطافی بسيار کم و ضريب الاستيسيته بالايي خواهيم داشت در حاليکه پلاستيک های ترموست الاستومر محصولاتی منعطف با ضريب الاستيسيته پايين دارند.

 

Corocretin BI

Corocretin UA

CUMI FLAKELINE-PXT

BÜCOLIT V25 A

BÜCOLIT V47-36

BÜCOLIT V590 G

BÜCOLIT V590 C

BÜCOTHERM

Beständigkeitstabelle

لايه های بازدارنده (membrane) بصورت شیت يا ورق
مواد بصورت ورق را مطابق DIN 7732 که بشکل صاف و قابل رول شدن بوده، دارای حداقل يک ميليمتر ضخامت و در طول و عرضهای معين مي باشند ورق تعريف مي کنند. چنين ورق هايي بصورت خود لاينينگ (به تنهايي) و يا بصورت membrane در يک لاينينگ ضد اسيد مرکب مورد استفاده قرار مي گيرند.
لايه های membrane که بصورت ورق عرضه مي گردند دارای مزيت های بشرح ذيل مي باشند:
بدليل توليد ماشينی ورق ها (اکسترود)، ترکيب شيميايي ورق ها و نيز ضخامت آنها در تمام سطح يکنواخت مي باشد و يا بعبارت ديگر تمام سطوح از يک يکنواخنی و همگن بودن برخوردار مي باشد.
بدليل از پيش توليد شدن اين ورق ها، در زمان اجرا امکان بررسی همگن بودن و يکنواختی شيت ها وجود دارد.
با استفاده از اين نوع لاينينگ مي توان در يک مرحله سطوح بزرگی را بصورت مطمئن و با ضخامت ثابت آب بندی نمود.
در خصوص اجرای ورق ها دو نکته مهم وجود دارد که يکی از آنها چگونگی چسبندگی و يا باندينگ ورق ها به سطح زير کار بوده و ديگری اتصال شيت ها به يکديگر مي باشد.
ورق های استفاده شده به عنوان membrane را مي توان بر طبق دو گروه اصلی طبقه بندی نمود:
ورق های ترموپلاستيک مانند شيت های از جنس پلی ايزوبوتيلن (PIB) و پلی وينيل کلرايد نرم (PVC Soft)
ورقهای الاستومر يا لاستيکی مانند رابرهای کلروپرن (CR) و گروه رابرهای بوتيل (IIR)
تفاوت های در خصوص مواد ترموپلاستيک و مواد الاستومر وجود دارد که عبارتند از:
مواد ترموپلاستيک بوسيله جوشکاری با هوای گرم يا آغشته کردن با حلال ها به هم متصل مي گردند در حاليکه ورق های از الاستومری بوسيله يک چسب مناسب بهم متصل مي شوند.
مواد ترموپلاستيک اغلب تحت بارهای مکانيکی دائم، قابليت تغيير شکل دارند (Cold Flow) در حاليکه در ورق های الاستومری چنين حالتی وجود ندارند.
مشخصات مکانيکی مواد ترموپلاستيک بستگی زيادی به درجه حرارت دارند وليکن مواد از نوع الاستومر خصوصيات خود را در طيف وسيعی از درجه حرارتها حفظ مي کنند.
در زمان انتخاب يک ورق جهت لايه بازدارنده بغير از خصوصيات فيزيکی و شيميايي مي بايست به کاشيکاری ضد اسيدی که بر روی membrane به جهت افزايش مقاومت های مکانيکی و حرارتی نيز توجه ويژه نمود. بدليل استفاده از کاشيکاری ضد اسيد، نياز به مقاومت های بالای شيميايي برای لايه های بازدارنده نمي باشيم با اين وجود آب بند ماندن لايه membrane و داشتن حداقل مقاومت های شيميايي آن ضروری مي باشد.
چسبندگی خوب ورق ها بعنوان membrane به ملات نصب کاشي ها يا آجرها و نيز سطوح زير کار از اهميت بسيار بالايي برخوردار مي باشد.
رابر و ترموپلاستیک:
مشخصات انواع ورق ها:
ورق های استفاده شده به عنوان membrane را ميتوان بر طبق دو گروه اصلی طبقه بندی نمود:
1.    ورق های های ترموپلاستيک مانند شيت های از جنس پلی ايزوبوتيلن (PIB) و پلی وينيل کلرايد نرم (PVC Soft)
2.    ورق های الاستومر يا لاستيکی مانند رابرهای کلروپرن (CR) و رابرهای بوتيل (IIR)
تفاوت های در خصوص مواد ترموپلاستيک و مواد الاستومر وجود دارد که عبارتند از:
مواد ترموپلاستيک بوسيله جوشکاری با هوای گرم يا آغشته کردن با حلال ها به هم متصل مي گردند در حالي که ورق های از الاستومری به وسيله يک چسب مناسب به هم متصل مي شوند.
مواد ترموپلاستيک اغلب تحت بارهای مکانيکی دائم، قابليت تغيير شکل دارند (Cold Flow) در حالي که در ورق های الاستومری چنين حالتی وجود ندارند.
مشخصات مکانيکی مواد ترموپلاستيک بستگی زيادی به درجه حرارت دارند وليکن مواد از نوع الاستومر خصوصيات خود را در طيف وسيعی از درجه حرارتها حفظ مي کنند.
با توجه به تفاوت های زياد مابين مواد ترموپلاستيک و الاستومری بهتر است که با توجه به جدول ارايه شده در ذيل اختلافات را مقايسه کنيم: نبايد فراموش گردد که اين اعداد بر حسب توليدات مختلف در جهان تغيير پذيرند.

جدول خواص ورق های ترموپلاستیک

خواص

واحد

PIB

Soft PVC

IIR

CR

ضخامت

mm

1.5-3.0

1.2-2.0

1.2-2.0

1.2-2.0

عرض

cm

100-120

100-120

100-120

100-120

طول

m

10-20

10-20

10-20

10-20

شکل تحويل

-

Roll

Roll

Roll

Roll

دانسيته

gr/cm3

0.9-1.0

1.1-1.4

1.1-1.5

1.1-1.5

مقاومت پارگی

N/mm2

3.5-4.5

10.0-20.0

2.0-10.0

2.0-10.0

انبساط شکست

%

1000a

170-400a

200-600b

200-600b

حداکثر درجه حرارت

Cº

60

60

100

80

مقاومت شيميايي در برابر اسيدها

 

+

+

+

+

در برابر قلياها

+

+

+

+

+

در برابر اکسيد کننده ها

 

(+)

+

_

(+)

در برابر حلال ها

 

_

_

_

(+)

در برابر روغن ها و چربي ها

 

_

(+)

_

(+)

a تغييرشکل برگشت ناپذير و b تغييرشکل برگشت پذير

+ مقاوم، (+) مقاومت محدود و _ غيرمقاوم

 

در زمان انتخاب يک شيت جهت لايه بازدارنده بغير از خصوصيات فيزيکی و شيميايي ميبايست به کاشيکاری ضد اسيدی که بر روی membrane به جهت افزايش مقاومت های مکانيکی و حرارتی نيز توجه ويژه نمود. بدليل استفاده از کاشيکاری ضد اسيد، نياز به مقاومت های بالای شيميايي برای لايه های بازدارنده نمي باشيم با اين وجود آب بند ماندن لايه membrane و داشتن حداقل مقاومت های شيميايي آن ضروری ميباشد.
چسبندگی خوب شيت ها بعنوان membrane به ملات نصب کاشي ها يا آجرها و نيز سطوح زير کار از اهميت بسيار بالايي برخوردار مي باشد.
روشهای اجرای ورق ها:
ورق ها را ميتوان با ملات های پايه سيمانی بر روی سطوح زيرکار نصب نمود و در نهايت خود شيت ها را به روش جوشکاری به يکديگر متصل نمود.
به منظور يک اجرای موفق در مي بايست سطوح کار (کربن استيل و بتون) دارای شرايط خاصی باشند که قبلا در اين مورد بطور مفصل صحبت شد.
بطورکلی سطوح فلزی بايد عاری از هر گونه آلودگي ها مانند زنگ، روغن و چربی و نيز پليسه های فلزی باشد که در اين خصوص بلاست سطوح با مواد مناسب تا رسيدن به تميزی و زبری مورد نياز بخصوص در زمان اجرای شيت ها با چسب های سرد توصيه مي گردد. سطوح بتونی مسلح، سيمانی و آجرکاري شده مي بايست عاری از گرد و غبار و لايه های سست و ترد، عاری از قطعات بجا مانده در زمان بتون ريزی و قالب بندی و همچنين عاری از محلهای توخالی و نقاط متخلخل باشد. قلا از اجرای لاينينگ از خشک بودن سطوح ميبايست مطمئن گرديد.
مواد لاينينگ:
مواد لاينينگ های متصل شده با چسب:
رابرهای نرم:
رابرهای نرم که از آنها برای لاينينگ سطوح بتونی استفاده مي شود به صورت های يک لايه و دو لايه مي باشند. آن ها به صورت های Self-Vulcanized (ولکانيزه شده پس از اجرا در يک مدت زمان مشخص بدون نياز به اعمال حرارت و فشار) و Pre-Vulcanized (از قبل ولکانيزه شده که بلافاصله پس از اجرا قابل استفاده مي باشد) و يا حتی رابرهای که مقداری از قبل ولکانيزه شده و مابقی عمليات پخت در سايت انجام ميشود، مي باشند.
امکان اجرای رابرهای نرم در چند لايه وجود دارد.

جدول شماره 1: مقاومت حرارتی رابرهای نرم

نوع پايه رابر

علامت اختصاری

حداکثر مقاومت حرارتی (°C)

رابر طبيعی (ايزوپرن)

NR

80

رابر پلی کلروپرن

CR

80

رابر بوتيل

IIR

100

رابر برموبوتيل

BIIR

100

رابر کلروبوتيل

CIIR

100

رابر پلی اتيلن کلروسولفونيتد

CSM

80

رابر اکريلونيتريل بوتادين (نيتريل)

NBR

80

ميزان مقاومت حرارتی بستگی به نوع و زمان اثر بارهای حرارتی دارد.

 

جدول شماره 2: الزامات ورق های رابر نرم

نوع ورق

نوع رابر

ضخامت اسمی (mm)

دانسيته (gr/m2)

سختی بر مبنای Shore A

مقاومت پارگی (N/mm2)

حد کشيدگی (%)

رابر Pre-Vulcanized يک لايه

IIR, BIIR, CIIR

2 تا 5

1/1 تا 3/1

50 تا 65

4 ≤

300 ≤

رابر Pre-Vulcanized يک لايه

CSM

2 تا 5

2/1 تا 7/1

55 تا 70

3 ≤

300 ≤

رابر Pre-Vulcanized دو لايه

IIR, BIIR, CIIR, CSM

2 تا 5

1/1 تا 3/1

50 تا 65

3 ≤

300 ≤

رابر Pre-Vulcanized دو لايه

NBR

2 تا 5

2/1 تا 4/1

60 تا 80

4 ≤

300 ≤

رابر Partially Vulcanized يک لايه

CIIR, BIIR

2 تا 5

1/1 تا 3/1

50 تا 65

3 ≤

300 ≤

رابر Self-Vulcanized  يک لايه

CIIR, BIIR

2 تا 5

1/1 تا 3/1

50 تا 65

4 ≤

300 ≤

رابر Self-Vulcanized  يک لايه

NR

2 تا 5

1/1 تا 4/1

50 تا 65

4 ≤

400 ≤

رابر Self-Vulcanized  يک لايه

CSM

2 تا 5

2/1 تا 5/1

55 تا 70

4 ≤

300 ≤

رابر Self-Vulcanized  يک لايه

CR

2 تا 5

4/1 تا 7/1

55 تا 70

5 ≤

300 ≤

 
  •     ضخامت اسمی رابر بر اساس استاندارد DIN EN 22286

  •    دانسيته رابر بر اساس استاندارد DIN 53479

  •     سختی Shore A بر اساس استاندارد DIN 53505

  •     مقاومت پارگی و حد کشيدگی بر اساس استاندارد DIN 53505

  •     کليه مقادير بر اساس رابرها به صورت ولکانيزه شده کامل مي باشند.

ترموپلاستيک ها:
ورقهای ترموپلاستيک که بعنوان لاينينگ مورد استفاده قرار مي گيرند بر پايه های پلی ايزوبوتيلن (PIB) و پلی وينيل کلرايد حاوی نرم کننده (PVC-P) مي باشند.

 

جدول شماره 3: مقاومت حرارتی ترموپلاستيک ها

نوع پايه ترموپلاستيک

علامت اختصاری

حداکثر مقاومت حرارتی (°C)

پلی ايزوبوتيلن

PIB

80

پلی وينيل کلرايد حاوی نرم کننده

PVC-P

65

 

ميزان مقاومت حرارتی بستگی به نوع و زمان اثر بارهای حرارتی دارد.
در اين استاندارد مشخصات ترموپلاستيک ها مشخص شده است. لازم به ذکر است که اين مشخصات فنی برای حالتی است که از اين ورق ها برای آب بندی سقف استفاه شود. در صورتي که قرار باشد از لاينينگ های فوق در واحدهای شيميايي و فرآوری استفاده شود، مشخصات مورد نياز تغيير مي کند.

جدول شماره 4: الزامات ورق های ترموپلاستيک در حالت استفاده در واحدهای فرآوری

نوع ترموپلاستيک

استاندارد مورد استفاده

ضخامت اسمی (mm)

مقاومت پارگی (N/mm2)

حد کشيدگی (%)

پلی ايزوبوتيلن

DIN 16935

5/1 تا 3

3 <

350 <

پلی وينيل کلرايد حاوی نرم کننده سازگار با قير

DIN 16937

5/1 تا 3

15 <

200 <

پلی وينيل کلرايد حاوی نرم کننده نا سازگار با قير

DIN 16938

5/1 تا 3

15 <

200 <

  • مشخصات بر اساس استاندارد DIN 16726 است.

BÜCOLIT PTFE

BÜCOLIT PFA

HAWOLINING PVDF

HAW-H05

HAW-H22

HAW-H90

HAW-H94

HAW-W01

HAW-W03

HAW-W06CB

HAW-W06

HAW-W12

 

 

 

 

بد            خوب
 
۰۲۱۸۸۵۶۵۵۳۰