وضعیت سطوح بتونی قبل از اجرای پوشش و یا لاینینگ ضد خوردگی

بد            خوب
 
۰۲۱۸۸۵۶۵۵۳۰