ملات های ضد خوردگی

بطورکلی ملات هايي که در سازه های ضد اسيد مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از آنهايي که بر پايه های مواد قيری و گوگردی هستند (از اين نوع ملاتها ديگر استفاده نمي گردد)، مابقی بصورت های دو جزئی و يا سه جزئی بوده و بوسيله واکنش های شيميايي سخت.پس از مخلوط کردن اجزاء ملات ها، واکنش شيميايي شروع مي شود. همانند کليه واکنش های شيميايي، سرعت واکنش بستگی به درجه حرارت دارد. هر چه درجه حرارت در زمان مخلوط کردن مواد و در نهايت در زمان اجرا بالاتر باشد، سرعت واکنش تندتر بوده و ملات زودتر خشک مي شود. برعکس هر چه درجه حرارت پايين تر باشد، ملات ديرتر خشک شده و يا بعبارت ديگر سرعت واکنش کندتر مي باشد.
البته ذکر اين نکته ضروری است که دمای کارکرد دارای يک حداقل و يک حداکثر مي باشد که نمي توان در خارج از اين محدوده اجرای ملات را با هم ترکيب و اجرا نمود.
معمولا در مشخصات فنی و دستورالعمل های اجرايي ملات ها که توسط سازندگان ملات ها ارائه مي شود؛ زمان عمل آوری (Pot life) و نيز زمان خشک شدن و رسيدن به مقاومت های مکانيکی و شيميايي (Curing) در دمای 20 و يا 25 درجه سانتيگراد مشخص شده است.
 در بسياری از ملات ها مانند پايه فوران و فنليک؛ برای رسيدن به اتصال عرضی، ايجاد حرارت در زمان خشک شدن لازم مي باشد.
ملات هايی که در ساختمان های ضداسيد مورد استفاده قرار مي گيرند؛ به دو گروه غيرآلی (معدنی) و آلی (پليمری و رزينی) تقسيم بندی مي شوند.
از ملات های ذکر شده در بالا به منظور نصب و در نهايت بندکشی کاشي های و آجرهای ضد اسيد روی سطوح کف و فونداسيون ها، داخل کانال ها و سامپ ها، مخازن و پيت ها، برج ها و راکتورها استفاده مي شود.

  جدول مقاومت شیمیایی ملات های معدنی و رزینی

مواد خورنده/ ملات

ملات سيليکاتی

ملات فنليک

ملات فوران

ملات پلی استر غير اشباع

ملات اپوکسی

اسيدهای غير اکسيد کننده

+

+

+

(+)

(+)

اسيدهای اکسيد کننده

+

-

-

+

-

اسيدهای هيدروفلوئوريک

-

+

+

+

(+)

قلياها

-

(+)

+

-

+

قلياهای اکسيد کننده

-

-

-

-

-

محلول های نمکی

+

+

+

+

+

هيدروکربنهای آليفاتيک

+

+

+

+

+

هيدروکربنهای آروماتيک

+

+

+

(+)

(+)

الکل ها

+

+

+

(+)

+

استرها

+

+

+

(+)

(+)

کتون ها

+

+

+

(+)

-

هيدروکربنهای کلردار

+

+

+

-

-

چربي ها و روغن ها

+

+

+

(+)

+

اسيدهای آلی

+

+

+

(+)

-

آب

(+)

+

+

+

 

+ مقاوم، (+) مقاومت محدود، _ مقاومت ندارد.

 جدول خواص فیزیکی انواع ملات های معدنی و رزینی

ملات / خواص

چگالی

جذب آب (وزنی)

مقاومت فشاری

مقاومت خمشی

مقاومت کششی

مدول الاستيسيته

چسبندگی به آجر / بتون

انبساط حرارتی

ضريب انبساط حرارتی

مقاومت حرارتی

واحد

Kg/Lit

%

N/mm2

N/mm2

N/mm2

104 N/mm2

N/mm2

W/(m.K)

10-6/K

C°

ملات سيليکاتی با هاردنر سيليکوفلوئورايد

2.0

12-18

20

6

3

0.8

1.2

1.2

12

900

ملات سيليکاتی بدون هالوژنها

2.0

9-12

35

10

5

1.1

2.0

1.2

12

900

ملات سيليکاتی نسوز

1.9-2.0

12-16

15

6

3

1.0

1.5

1.2

12

1200-1500

ملات فنليک با فيلر کربنی

1.4-1.6

0.0-1.0

60

25

8

0.8

2-a

1.4

20

180*

ملات فنليک با فيلر سيليسی

2.0

0.0-1.0

40

20

6

1.0

2-a

0.7

20

150*

ملات فوران با فيلر کربنی

1.6

0.0-1.0

60

25

8

0.8

2-a

2.0

24

220*

ملات فوران با فيلر سيليسی

2.0

0.0-1.0

40

20

6

1.0

2-a

0.7

20

220*

ملات پلی استر غير اشباع با فيلر سيليسی

2.0

0.0-1.0

90

30

8

2.0

a

1.0

50

120*

ملات اپوکسی با فيلر سيليسی

2.1

0.0-1.0

100

40

15

1.5

a

1.6

45

120*

a بزرگتر از خود مقاومت کششی آجر یا بتون

* مقاومت حرارتی در شرایطی که مواد خورنده بصورت مایع اثر بگذارند.

 

 

 

                                 

                                                                                                              

بد            خوب
 
۰۲۱۸۸۵۶۵۵۳۰